سازمان غذا و دارو

مجوز

رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

سازمان غذا و دارو

پروانه تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال ( نشر دیجیتال )

ISO9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت

ISO10015

سیستم مدیریت کیفیت در امور آموزش

ISO10002

سیستم مدیریت کیفیت در رسیدگی به شکایات مشتریان

ISO10004

سیستم مدیریت کیفیت در سنجش رضایت مشتریان

54 دوره آموزشی
850 ساعات آموزشی
2350 دانشجو
51 مدرس دوره