survey

لطفا با شرکت در نظرسنجی ما را در بهبود عملکرد تیم آموزشی یاری فرمائید.


فرم نظرسنجی شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با اصول دفاع غذایی

تاریخ برگزاری دوره: پنج شنبه ۲۷ خرداد ماه

مدرس: آقای دکتر کیانفر ، مدرس و سرممیز سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی

    الف : ارزیابی محتوایي دوره